ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   ตั้งอยู่เลขที่ 344  หมู่ที่ 2  ถนนโชคชัย – ครบุรี  ตำบลอรพิมพ์  อำเถอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2470   โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนารากเป็นที่เรียน  เดิมนักเรียนไปเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลจระเข้หินเป็นระยะทาง 4  กิโลเมตร  การเดินทางลำบากมาก  โดยเฉพาะในฤดูฝน  ดังนั้นประชาชนในหมู่บ้านโดยการนำของนายยอด  โสบกระโทก  ได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนต่อนายเปลี่ยน  ศรีไชโย   ปลัดประจำกิ่งแชะ  ขอเปิดโรงเรียนที่บ้านนาราก  ซึ่งทางราชการได้อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด   รองอำมาตย์เอกพระยาพิชัยให้จัดตั้งได้ตามประสงค์โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลจระเข้หิน 2 วัดรานาก  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24   มิถุนายน  2470  มีนายจันทร์  ยอดทองหลาง  มาเป็นครูคนแรกและทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่   เปิดทำการสอนเฉพาะชั้น ป.1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 74  คน
                วันที่ 28  กรกฎาคม  2497  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดนาราก  มาตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียนเนื้อที่  4  ไร่  - งาน  80  ตารางวา  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลังและขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนนารากอรพิมพ์
               วันที่ 23  กรกฎาคม  2503  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่ คือ  ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันเนื้อที่ 60  ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 005 ครึ่งรูปด้วยเงินงบประมาณ  44,000  บาทและเงินประชาชนสมบท  41,275  บาท  รวม  85,275  บาท
              วันที่ 29  ตุลาคม  2513   ได้ต่อเติมฝาห้องเรียนชั้นล่างด้วยแผ่นไม้อัดฝรั่ง ( จากค่ายเฟรนด์ชิฟแอร์ฟอร์ด )  พร้อมทำกันสาด  รางน้ำฝน  โดยประชาชนร่วมบริจาค  26,575  บาท  เงินภาษีบำรุงท้องที่ 3,000  ติดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  29,575  บาท 
              พ.ศ. 2514  เทพื้นชั้นล่าง  โยคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  รวมบริจาคเป็นเงิน  2,826  บาท  นายชัยรัตน์  ตั้งอนุสรณ์สุขและคณะรวมบริจาควัสดุ  สร้างถังประปาจำนวน   4  ถัง พร้อมกันสร้างเสาธงเหล็กคิดเป็นมูลค่า  10,500  บาท
              พ.ศ.2518   ได้งบประมาณ พศ.ชค   จำนวน   110,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 005  เต็มรูปจำนวน  3  ห้องเรียน
              พ.ศ. 2519   ได้งบประมาณ พศ.ชค.  จำนวน 48, 335  บาท  สร้างหอประชุมขนาดกว้าง             7  เมตร  ยาว  24  เมตร  จำนวน  1  หลัง  และศิษย์เก่าโรงเรียนบริจาคสบทบอีก 14,320  บาท  รวมเป็นค่าก่อสร้าง  62,654  บาท
                พ.ศ. 2520   ได้รับงบประมาณ  25,000  บาท  สร้างส้วม  1  หลัง  8  ที่  และติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียน คณะครูประชาชนร่วมบริจาค  เป็นเงิน  15,345  บาท
                พ.ศ.2521    ได้งบประมาณ  45,5000 บาท  สร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  1  หลัง
                พ.ศ.2522    ได้งบประมาณ  150,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบงบประมาณ  1  หลัง
                พ.ศ. 2523   ได้งบประมาณจากทางราชการ  450,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ                   (ใต้ถุนสูง)   1  หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียน
                พ.ศ. 2525   ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท  ต่อเติมชั้นล่างอาคาร  ป. 1 ฉ ( ใต้ถุนสูง )                   3 ห้องเรียนและงบประมาณ 75,500  บาท สร้าง ฝ. 33    1  ที่  4  ถัง
                พ.ศ. 2531   ได้รับงบประมาณ  1,104 , 000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ   สปช.105/29                    1  หลัง   8  ห้องเรียน  งบประมาณ  320,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  201/26    จำนวน 1 หลัง  201/26   จำนวน 1  หลัง  งบประมาณ  100, 000 บาท  สร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช. งบประมาณ 100,000 บาท  สร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช. 602/26  จำนวน  8  ที่  งบประมาณ 860,000 บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ. 33  1  ที่ 6  ถัง
               พ.ศ. 2535  เปิดสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
               พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณ  128,00 บาท  สร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม
               พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด  (สส.กฤษฎางค์  แถวโสภา) 293, 000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 4x210 x0.12 เมตร
              ได้รับงบประมาณ จาก พ.ต.ท. ถวิล – คุณทองนาค  ประวารเกตุ  25,000 บาท  สร้างเสาธงเหล็ก 1 ที่
              ได้รับงบประมาณจากคุณบุญเลิศ  ประดับ  20,000  บาท  สร้างฐานพระพุทธรูปและพระครูวิศิฐบุญญาธร  เจ้าอาวาสวัดนาราก  มอบพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 0.85  เมตร  1  องค์                          
               พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   ห้างหุ้นส่วนศิลาชาลาวัน  เป็นผู้รับเหมาโดยวิธีสอบราคา  รับมอบงานวันที่  12  กุมภาพันธ์  2545
               พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณ  80,000  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
(ปูกระเบื้อง) นายแหล่ แก่นกระโทก เป็นผู้รับเหมา
               พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณ  317,838  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29
(ฝ้าเพดาน)  บจก.เค.ซี.เมทอลชีท   เป็นผู้รับเหมาโดยวิธีสอบราคา   
               ได้รับงบประมาณ  98,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  นายสุทัด  ชาติกระโทก
เป็นผู้รับเหมา
              ได้รับงบประมาณ  150,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
บจก.ศ.ศักยภาพ เป็นผู้รับเหมา
 
              ได้รับงบประมาณ  5,860,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  อาคารเรียน 2 ชั้น
6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  บจก.วิรัตน์ก่อสร้างครบุรี   เป็นผู้รับเหมาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
               ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ
1.ระดับอนุบาล  1-3
2.ระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6          
3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3