วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2565  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์เป็นสถานศึกษาพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน  สร้างคน
ด้วยกิจกรรม  ก้าวนำอาชีพสุจริต  มีจิตอาสา  ภาษาสัมพันธ์   สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วย ICT   ตามวิถีประชาธิปไตย

ปรัชญาของโรงเรียน
        โยคา  เว  ชายเต  ภูริ    ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน