พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
        1. จัดระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนรากฐานของคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เต็มศักยภาพ
        4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้
        6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ     
        7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน     
        8. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
        9. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดอัตลักษณ์แก่ผู้เรียน
       10.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี  ค่านิยมทีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  โดยน้อมนำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง.อย่างต่อเนื่อง
        3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล
        4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
        5.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองเพื่อหาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. ผู้บริหารมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        7. คณะกรรมการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        8. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
       10. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
       11. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
       12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
       13. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน