หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ
     1.ระดับอนุบาล  1-3
     2.ระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6          
     3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3