ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
                              ( ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2563)

      ระดับชั้น   จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 5 9 14
อนุบาล 2 8 9 17
อนุบาล 3 8 5 13
รวมก่อนประถมศึกษา 21 23 44
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19
รวมประถมศึกษา 62 51 113
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 2 11
รวมมัธยมศึกษา 21 14 35
         รวม 104 88 192


        จำนวนนักเรียน  จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
                              ( ยอดนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2564)

      ระดับชั้น   จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 2 5 7
อนุบาล 2 9 13 22
อนุบาล 3 8 7 15
รวมก่อนประถมศึกษา 19 25 44
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 10 24
รวมประถมศึกษา 62 45 107
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 10 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
รวมมัธยมศึกษา 18 20 38
         รวม 99 90 189