ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งปีการศึกษา2564
คณะกรรมการสอบNT2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.12 KB 194
คำส่ั่งปัจฉิม ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.8 KB 122
คำสังแต่งตั้งกรรมการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1ปีงบประมาณ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.49 KB 121
คำสั่งเปิดบ้านวิชาการ24มีค65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.03 KB 113
คำสังคุมสอบRT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.19 KB 203
เวรรักษาความปลอดภัย ตุลาคม 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.25 KB 103
เวรรักษาความปลอดภัย พฤศจิกายน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.95 KB 102
เวรรักษาความปลอดภัยมีนาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.36 KB 101
เวรรักษาความปลอดภัยกุมภาพันธ์65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.66 KB 101
เวรรักษาความปลอดภัยมกราคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 112
เวรรักษาความปลอดภัยธันวาคม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.12 KB 113
คำสั่ง พานักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.31 KB 137
คำสั่งคุมสอบปลายภาคปีการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.7 KB 125
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.38 KB 117
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบonetม.3(เขต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.36 KB 115
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบonetป.6(เขต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 105
9/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.29 KB 115
5-6/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.29 KB 128
4/2565คำสั่งไปราชการครูเกศราพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.49 KB 103
คำสี่งมอบหมายงานประจำปี2564 (แก้ไข คำสั่งรวม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.06 KB 158
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 45305
ใบรายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565+ข้อมูลเด็กพิเศษ(อับเดต ก.พ.66) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.83 KB 1
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2565(ทำปพ.5)แก้ไข 26-5-65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.68 KB 38
ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.1 KB 45284
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนนารากอรพิมพ์ ปรับปรุง 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 15
หลักสูตรโรงเรียนนารากอรพิมพ์ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 156
SAR
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 39
ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางเรียนตารางสอน2565-2 แก้ไข พ.ย.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.57 KB 11
ตารางเรียนตารางสอนครู2565-2-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.49 KB 3
คำสั่งปีการศึกษา2565
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานในสถานศึกษา (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.98 KB 17
แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.28 KB 16
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565(แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 5
159คำสั่งคุมสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.92 KB 15
63แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา(1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.36 KB 1
62 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน (1.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.61 KB 1
61 แต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ(1.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.51 KB 11
60 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน (1.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.83 KB 12
59คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี(1.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 1
150แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.23 KB 3
7-66คำสั่งคณะกรรมเข้าค่ายที่ค่ายปักธงชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.72 KB 4
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง2-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.55 KB 2
คำสั่งต้อนรับผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.11 KB 3
คำสั่งเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.79 KB 12
160คำสั่งฝึกซ้อมกีฬากลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.1 KB 13
159คำสั่งคุมสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.92 KB 2
150แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.23 KB 6
149คำสั่งคณะกรรมดำเนินงานแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (บันทึกอัตโนมัติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.28 KB 13
148คำสั่งฝึกซ้อมกีฬาสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.24 KB 3
145คำสั่งครูประจำสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.75 KB 12
133.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.48 KB 14
117 คำสั่งควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.64 KB 18
116 คำสั่งไปราชการครูป๋อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.13 KB 13
108คำสั่งวันแม่ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.05 KB 16
107คำสั่งไปราชการครูถนัดนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.27 KB 4
106คำสั่งไปราชการครูเอื้อมครูถนัดนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.67 KB 13
98 คำสั่งร่วมลงนาม ร.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.31 KB 16
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกันยายนยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.89 KB 13
91_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน-การเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.74 KB 13
93คำสั่งไปราชการครูปิยะนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.76 KB 45
94 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.11 KB 50
90 คำสังแต่งตั้งกรรมการทำบุญอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.26 KB 40
87คำสั่งไปราชการครูเอื้อมพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.91 KB 44
คำสั่งไปราชการครูหมวยครูแจ๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.72 KB 36
ที่77คำสั่งไปราชการครูน้ำอ้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.25 KB 38
คำสั่งไปราชการครูสุวิมล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 45
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 45
84-65คำสั่งวันก่อตั้งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.98 KB 47
38 คำสั่งกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.01 KB 40
คำสั่งแต่งตั้งประเมินครูผู้ช่วยแจ๋ว-นันท์-พี่ไก่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 47
83 คำสังแต่งตั้งกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดบ้านหนองเสือบอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.52 KB 43
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 36
84-65คำสั่งวันก่อตั้งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.98 KB 37
ที่72คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนมิถุนายน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 35
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน70-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.63 KB 45
71คำสั่งประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.26 KB 48
คำสั่งไปราชการครูณัฐชุดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.63 KB 52
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.37 KB 55
คำสี่งมอบหมายงานประจำปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.81 KB 60
คำสั่งปีการศึกษา2566
9 คํำสั่งแต่งตั้งกำลังพลด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.93 KB 13
อื่นๆ
รายชื่อข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ณ วันที่ 15 ก.พ.2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 2
หลักสูตรแกนกลาง สาระที่ 4 เทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 13
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์( ข้อมูล ณ วันที่ 18-5-65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 43
ตารางเรียน/ตารางสอนปีการศึกษา2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.21 KB 38
ใบรายชื่อครู ณ วันที่18พ.ค.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 37
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์( ข้อมูล ณ วันที่ 2-12-64) Word Document ขนาดไฟล์ 14.88 KB 99
แบบกรอกเกรดรวมทุกวิชา(สำหรับครูประจำชั้น) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.43 KB 111
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1-11-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 117
รายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.51 KB 44188
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 45294
แบบฟอร์มขอเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 45283