ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งปีการศึกษา2564
คณะกรรมการสอบNT2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.12 KB 102
คำส่ั่งปัจฉิม ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.8 KB 102
คำสังแต่งตั้งกรรมการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1ปีงบประมาณ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.49 KB 101
คำสั่งเปิดบ้านวิชาการ24มีค65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.03 KB 104
คำสังคุมสอบRT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.19 KB 98
เวรรักษาความปลอดภัย ตุลาคม 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.25 KB 97
เวรรักษาความปลอดภัย พฤศจิกายน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.95 KB 99
เวรรักษาความปลอดภัยมีนาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.36 KB 99
เวรรักษาความปลอดภัยกุมภาพันธ์65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.66 KB 99
เวรรักษาความปลอดภัยมกราคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132 KB 99
เวรรักษาความปลอดภัยธันวาคม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.12 KB 100
คำสั่ง พานักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.31 KB 116
คำสั่งคุมสอบปลายภาคปีการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.7 KB 103
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.38 KB 105
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบonetม.3(เขต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.36 KB 101
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบonetป.6(เขต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 99
9/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.29 KB 112
5-6/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.29 KB 109
4/2565คำสั่งไปราชการครูเกศราพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.49 KB 100
คำสี่งมอบหมายงานประจำปี2564 (แก้ไข คำสั่งรวม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.06 KB 149
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 45293
ใบรายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2565(ทำปพ.5)แก้ไข 26-5-65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.68 KB 35
ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.1 KB 45281
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนนารากอรพิมพ์ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 153
SAR
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 34
คำสั่งปีการศึกษา2565
117 คำสั่งควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.64 KB 4
116 คำสั่งไปราชการครูป๋อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.13 KB 1
108คำสั่งวันแม่ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.05 KB 4
107คำสั่งไปราชการครูถนัดนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.27 KB 1
106คำสั่งไปราชการครูเอื้อมครูถนัดนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.67 KB 1
98 คำสั่งร่วมลงนาม ร.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.31 KB 4
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกันยายนยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.89 KB 1
91_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน-การเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.74 KB 10
93คำสั่งไปราชการครูปิยะนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.76 KB 33
94 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.11 KB 38
90 คำสังแต่งตั้งกรรมการทำบุญอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.26 KB 37
87คำสั่งไปราชการครูเอื้อมพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.91 KB 42
คำสั่งไปราชการครูหมวยครูแจ๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.72 KB 34
ที่77คำสั่งไปราชการครูน้ำอ้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.25 KB 36
คำสั่งไปราชการครูสุวิมล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 33
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 33
84-65คำสั่งวันก่อตั้งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.98 KB 35
38 คำสั่งกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.01 KB 37
คำสั่งแต่งตั้งประเมินครูผู้ช่วยแจ๋ว-นันท์-พี่ไก่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 35
83 คำสังแต่งตั้งกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดบ้านหนองเสือบอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.52 KB 37
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 33
84-65คำสั่งวันก่อตั้งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.98 KB 35
ที่72คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนมิถุนายน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.13 KB 33
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน70-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.63 KB 33
71คำสั่งประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.26 KB 34
คำสั่งไปราชการครูณัฐชุดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.63 KB 40
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.37 KB 39
คำสี่งมอบหมายงานประจำปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.81 KB 55
อื่นๆ
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์( ข้อมูล ณ วันที่ 18-5-65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 37
ตารางเรียน/ตารางสอนปีการศึกษา2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.21 KB 35
ใบรายชื่อครู ณ วันที่18พ.ค.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 35
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์( ข้อมูล ณ วันที่ 2-12-64) Word Document ขนาดไฟล์ 14.88 KB 96
แบบกรอกเกรดรวมทุกวิชา(สำหรับครูประจำชั้น) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.43 KB 98
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1-11-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 104
รายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.51 KB 44176
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 45275
แบบฟอร์มขอเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 45278