คณะผู้บริหาร

นายเทพพิทักษื อักษรสว่างพงษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน