ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ ยอดหลังหลวง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24/6/-31/8/70
ชื่อ-นามสกุล : นายอ๊าต เเซ่เค้อว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/9/2470-6/10/2470
ชื่อ-นามสกุล : นายมาก สุวรรณอาสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7/10/2470-13/4-2471
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน ศุภภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26/8/2471-4/6/2473
ชื่อ-นามสกุล : นายอิน เนนเลิศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5/6/2473-7/6/2476
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญ องอาจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/4/2476-6/7/2477
ชื่อ-นามสกุล : นายขาว ชุติมันตานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10/7/2477-18/1/2486
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก เสวกานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19/1/2486-15/7/2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ บรรเลงเสนาะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/7/2512-30/9/2521
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย รักษ์กระโทก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17/10/2521-26/10/2523
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เสริฐกระโทก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27/10/2523-30/9/2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ อัตถาวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/11/2544-9/11/2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21/5/2546-15/3/2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ขันธสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20/3/2550-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูรย์ อักษรครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28/11/2557-31/10/64
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/11/64-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีไพร จันทรชิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20/7/65-ปัจจุบัน