ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ ยอดหลังหลวง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24/6/-31/8/70