คณะผู้บริหาร

นายปองพล จิตรเขต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา