ปฐมวัย

นางสาวกมลรัตน์ ฝ่ายครบุรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางกัญญา พูนครบุรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2