ปฐมวัย

นางกัญญา พูนครบุรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกมลรัตน์ ฝ่ายครบุรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1