กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัชราภรณ์ กีรติฉายฉาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธนัตตา สุนทราราม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1