กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธนัตตา สุนทราราม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอัชราภรณ์ กีรติฉายฉาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางน้ำอ้อย พรผักแว่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6