กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา ธงจันทร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญารัตน์ แบ่งจะโป๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2