กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา ธงจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ แบ่งจะโป๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2