กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2