กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปภัสรา บุบผาพรหมราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1