กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเกษราพร จารย์อินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปิยนันท์ สงไพล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3