คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุฒิ บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพร สุริยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมลักษณ์ แซ่ปัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชุน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม ฤทธิ์กระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดบุญสืบ ปภัสสรจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน